Call Us Free
079 830 25 81
Wartstrasse 14, Winterthur

Student & Schüler

Jeet Kune Do | MMA
1 Monat
CHF70
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
Frauen & Männer
8x mtl.
70.- mtl.
5.80 pro Stunde
Teilnehmen
Jeet Kune Do | MMA
3 Monate
CHF210
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
Frauen & Männer
8x mtl.
70.- mtl.
5.80 pro Stunde
Teilnehmen
Jeet Kune Do | MMA
6 Monate
CHF420
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
Frauen & Männer
8x mtl.
70.- mtl.
5.80 pro Stunde
Teilnehmen
Jeet Kune Do | MMA
12 Monate
CHF840
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
Frauen & Männer
8x mtl.
70.- mtl.
5.80 pro Stunde
Teilnehmen

Inosanto Kali
1 Monat
CHF70
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
Frauen & Männer
8x mtl
70.- mtl.
8.75 pro Stunde
Teilnehmen
Inosanto Kali
3 Monate
CHF210
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
Frauen & Männer
8x mtl
70.- mtl.
8.75 pro Stunde
Teilnehmen
Inosanto Kali
6 Monate
CHF420
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
Frauen & Männer
8x mtl
70.- mtl.
8.75 pro Stunde
Teilnehmen
Inosanto Kali
12 Monate
CHF840
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
Frauen & Männer
8x mtl
70.- mtl.
8.75 pro Stunde
Teilnehmen

Filipino Boxing
1 Monat
CHF50
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
Frauen & Männer
4x mtl.
50.- mtl.
Panantukan
8.30 pro Stunde
Teilnehmen
Filipino Boxing
3 Monate
CHF150
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
Frauen & Männer
4x mtl.
50.- mtl.
Panantukan
8.30 pro Stunde
Teilnehmen
Filipino Boxing
6 Monate
CHF300
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
Frauen & Männer
4x mtl.
50.- mtl.
Panantukan
8.30 pro Stunde
Teilnehmen
Filipino Boxing
12 Monate
CHF600
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
Frauen & Männer
4x mtl.
50.- mtl.
Panantukan
8.30 pro Stunde
Teilnehmen

Women Martial Arts
1 Monat
CHF50
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
4x mtl.
50.- mtl.
Frauen
Selbstverteidigung
JKD & MMA
8.30 pro Stunde
Teilnehmen
Women Martial Arts
3 Monate
CHF150
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
4x mtl.
50.- mtl.
Frauen
Selbstverteidigung
JKD & MMA
8.30 pro Stunde
Teilnehmen
Women Martial Arts
6 Monate
CHF300
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
4x mtl.
50.- mtl.
Frauen
Selbstverteidigung
JKD & MMA
8.30 pro Stunde
Teilnehmen
Women Martial Arts
12 Monate
CHF600
Student & Schüler
Für Anfänger & Fortgeschrittene
4x mtl.
50.- mtl.
Frauen
Selbstverteidigung
JKD & MMA
8.30 pro Stunde
Teilnehmen

Privat Training
individuell
CHF80
Privat Coaching
Für Anfänger & Fortgeschrittene
Teilnehmen